प्र.1 उचित विकल्पं चित्वा लिखत: (क) ‘‘महौषधिः‘’ इत्यस्य पदस्य सन्धिविच्छेदः अस्ति प्र.2 उचित विकल्पं चित्वा लिखत: (क) ‘महापुरुषः’ इतयस्मिन् पदे समासः अस्ति प्र.3 उचित विकल्पं चित्वा लिखतः (क) ‘द्रक्ष्यामि’ इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति प्र.4 उचित विकल्पं चित्वा लिखत: (क) ‘शक्तिमान्’ इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति प्र.5 प्रदत्तैः शब्दैः रिक्तस्थनपूर्ति कुरुत (कोऽपि पञ्च) (सप्तहोता, यशः, तनयं, आत्मा, लघुत्वं, वारिधरैः) प्र.6 अधोलिखितेषु प्रश्नेषु त्रयाणां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायाम् एकवाक्येन लिखतः ((1) मे मनः किम् अस्तु? प्र.7 अधोलिखितेषु द्वयोः शब्दयोः शब्दरूपाणि निर्देशानुसारं लिखतः (1) ‘पितृ’ तृतीया विभक्तिः एकवचनं प्र.8 ‘मह्मम्’ अथवा ‘मम’ इति पदस्य विभक्तिं वचनम् च लिखत। प्र.9 अधोलिखितेषु गद्यांशेषु गद्यांशद्वयस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखतः